Haziran Meclisi Toplantısı Gerçekleştirildi

Fethiye Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca başkanlığında yapıldı. Birisi gündem dışı olmak üzere 12 maddenin görüşüldüğü toplantıda maddeler oy birliği ile geçti.

Fethiye Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, 5393 sayılı Belediye Kanununu 48. Maddesi gereğince; Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik uyarınca; Fethiye Belediyesi hizmetlerinin etkin verimli ve hızlı şekilde yürütülebilmesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün kurularak Teşkilat Şemasına eklenmesine, Ayrıca; Belediyemizde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine; Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü kadrosunun ihdasına; Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün kurularak Teşkilat Şemasına eklenmesine ilişkin madde oy birliği ile kabul edildi.

Fethiye Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün, yeni kurulan müdürlüklerin halkımıza hizmet verme noktasında üretimin etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi ve bu hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında Müdürlüklerin görev ve yetki bakımından eksikliklerinin oluşmaması için; İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğüne ait Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin; Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik ile 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (m) bendi hükmü uyarınca görüşülmesine ilişkin madde oy birliği ile diğer işler komisyonuna gönderildi.

Fethiye Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Fatih Kartal’ın dilekçesi ile; devir almış olduğu mülkiyeti Fethiye Belediyesi’ne ait Muğla İli, Fethiye İlçesi, Taşyaka Mahallesi, Ovacık Köprüsü Kavşağı, 240.Sokak, No:1 ile gösterilen 16,00 m2’lik Büfe İşletmesinin faaliyet konusunun Büfe ve Market İşletmesi olarak değiştirilmesi talebine ilişkin madde oy birliği ile kabul edildi.

Fethiye Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Hıdır Altunay’ın Mülkiyeti Fethiye Belediyesi’ne ait Muğla İli, Fethiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Belediye Caddesi, 273 ada,           10 parsel, Sıra No:16, İşyeri No:16, Numarataj Kapı No: 9/K ile gösterilen 28 m2’lik Büfe ve Market İşletmesinin faaliyet konusunun Hediyelik Eşya, Deri, Elişi Ürünleri Satış İşletmesi olarak Taşınmazın Kira Şartnamesinin 4.maddesine göre değiştirilip, değiştirilmeyeceği talebine ilişkin madde oy birliği ile geçti.

Fethiye Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Atatürkçü Düşünce Derneği Fethiye Şubesinin dilekçesi ile; Tüzüklerinde yer alan çalışma konularının gerçekleştirilmesi doğrultusunda ortak proje yürütülmesi amacıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin ek fıkrası, 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının  (a) bendi, 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 75 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi; 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası; anılan Dernek Tüzüğünün 6 ncı maddesi hükümleri uyarınca işbirliği görüşmeleri ve mutabık kalınacak protokol neticesinde işbirliği yapılması hususunda 5393 Sayılı Belediye kanunu 18/e maddesi uyarınca Belediye Başkanı Alim Karaca’ya yetki verilmesi hususuna ilişkin madde oy birliği ile geçti.

Fethiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün, Muğla İli, Fethiye İlçesi, Esenköy Mahallesi, Gökalan Mevkiinde bulunan, Fethiye-Antalya Karayolu ile Esenköy Mahallesi arasında bağlantı yolu olarak kullanılmakta olan, kadim yol niteliğinde ve ayrıca imar planında ulaşım yolu olarak planlanmış Sıtkı Koçman Caddesi, mülkiyeti ‘Orman’ adına kayıtlı 254 ada 2 parsel sınırları içerisinde kalmakta olup, bahse konu Sıtkı Koçman Caddesinde araç ve yaya güvenliğinin sağlanabilmesi için tarafımızca yol genişletme ve düzenleme çalışmaları planlanmakta olduğu, yapılacak çalışmalar için Mülkiyeti Orman parselinde oluşan yolun tarafımıza devredilmesi gerektiğinden ilgili kurum ile yapılan yazışmalar sonucunda İmar Planında işaretlenen güzergah üzerinde bulunan ve fiili olarak kullanılan 7558,08 m2’lik ulaşım yolunun, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü’nden Fethiye Belediyesi’ne devir alınmasında kamu yararı kararı alınmasına ilişkin madde oy birliği ile kabul edildi.

Fethiye Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nün, Muğla Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün yazısı ile Muğla İli, Fethiye İlçesi, Esenköy Mahallesi Ormanlık Alanda yer alan mülga Spor Genel Müdürlüğü adına tahsisli taşınmazın  “Spor Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin  Fethiye Belediyesi’nce uygun görülüp, görülmeyeceğinin değerlendirilmesine ilişkin madde ise oy birliği ile imar komisyonuna gönderildi.

 

2022 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için İmar Komisyonuna havale edilen Cevat Yılmaz’ın dilekçesindeki; Muğla İli, Fethiye İlçesi, Esenköy Mahallesi, 141 ada 6 nolu parselin kuzeyinde yolda kalan mevcuttaki binasının yeni parsel oluşturularak korunması ve 141 ada 1 parseldeki “Park” tahsisinin kaldırılarak kısıtlamasız kullanılmasının sağlanmasına yönelik İmar Planı Değişikliğinin Fethiye Belediyesi’nce yapılması talebi ile ilgili olarak hazırlanan İmar Komisyonu Raporu okundu. Rapor oy birliği ile geçti.

2022 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için İmar Komisyonuna havale edilen Planevi Şehircilik Planlama Org. Taah. Tic. İth. Ve İhr. Ltd. Şti.’nin Yeşilüzümlü 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Hükümlerinin 1.1. Yapı İnşaat Alanı ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 31.1.b bendi uyarınca Muğla İli, Fethiye İlçesi, Yeşilüzümlü Mahallesi 1/1000 Ölçekli Yeşilüzümlü Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliğinin yapılması talebi ile ilgili olarak hazırlanan İmar Komisyonu Raporu okundu. Rapor oy birliği ile geçti.

 

2022 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısının 1.Birleşim 1.Oturumunda gerekli inceleme ve araştırmanın yapılabilmesi için İmar Komisyonuna havale edilen Parsel Malikleri Vekili Barış Çerçi’nin dilekçesi ile Fethiye Belediyesi’ne iletilen Muğla İli, Fethiye İlçesi, Yeşilüzümlü Mahallesi, 558 ada 1 nolu parsele ilişkin İmar Planı Değişikliği dosyası 01/06/2021 tarih ve 69 sayılı Belediye Meclis Kararımız ile uygun görülmüş olup, 24/06/2021 tarih ve 14477 sayılı yazımız ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesine onaylanmak üzere iletildiği, Ancak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın  09/07/2021 tarih ve 37652 sayılı yazısı ile belirtilen eksikliklerin yanı sıra aynı adada bulunan 558 ada 2 ve 5 nolu parsellerinde İmar Planı Değişikliği sınırları içerisine alınması gerektiğinin tarafımıza bildirildiğinden, 558 ada 1 nolu parsel hissedarlarından İbrahim Özdemir’in dilekçesi ile söz konusu İmar Planı Değişikliğinin Fethiye Belediyesi’ne yapılması talebi ile ilgili olarak hazırlanan İmar Komisyonu Raporu okundu. Rapor oy birliği ile geçti.

Meclisin tek gündem dışı maddesi olan  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün, Muğla İli, Fethiye İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 022d-13d-1b  pafta, 353 ada 1/1000 Ölçekli Fethiye I.Etap Uygulama İmar Planı kapsamında “Meskun Konut Alanı, Kentsel Sit Alanı içinde kalan, (A) Ayrık Nizam, 2 kat, 0.40/0.80” yapılaşmaya tanımlı alanda kalmakta olan 7 nolu 2,04 m2’lik parselin tamamının satışının yapılmasına ilişkin madde ise oy birliği ile kabul edildi.